Nepal World Peace Movement

कामधातु देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको आयु

कामधातु देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको आयु

भगवान् बुद्धले अभिधर्म पिटकमा बताउनुभएअनुसार कामधातु दवेलाकेमा उत्पन्न भएका दवेताहरूका ेआय ुयस पक्रार छन ्ः १) कामधात ुदवेलाके भित्र पर्न ेचतरु महाराज दवेलाकेमा उत्पन्न भएका देवताहरूको एक दिनका ेआय ुमानव लाकेका मानिसहरूल ेगणिन ेगन्तीअनसुार पचास वर्ष हन्ुछ । िचतुर महाराज देवताहरूको एक महिनाको आयु मानव लोकका मानिसले गनिने गन्तीअनुसार पन्ध्र सय वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार ५० ह ३० . १५०० वर्ष । िचतुर महाराज देवताहरूको एक वर्षको आयु मानव लोकका मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार अठार हजार वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार १५०० ह १२ . १८,०००) वर्ष । िचतरु महाराज दवेताहरूका ेपरूा आय ुपाचँसय वर्ष हन्ुछ । िमानवलोकका मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार नब्बे लाख वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार १८००० ह ५०० . ९०,००,०००) वर्ष । २) कामधात ुदवेलाके भित्र पर्न ेœयतिस ंदवेलाकेमा उत्पन्न भएका देवताहरूको एक दिनको आयु मानव लोकका मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार एक सय वर्ष हुन्छ । ि œयतिस ंदवेलाकेमा उत्पन्न भएका दवेताहरूका ेएक महिनाको
।। ज्ञण्छ ।।
चार आर्य सत्य आयु मानव लोकका मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार तीन हजार वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार १०० ह ३० . ३,०००) वर्ष । िœयतिसं देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको एक वर्षको आय ुमानव लाकेका मानिसहरूल ेगनिन ेगन्तीअनसुार छत्तिस हजार वर्ष हन्ुछ । गणित भाषाअनसुार ३,००० ह १२ . ३६,०००) वर्ष । िœयतिसं देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको पूरा आयु एक हजार वर्ष हुन्छ । मानव लोकका मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार तीन करोड साठी लाख वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार ३६,००० ह १००० . ३,६०,००,०००) वर्ष ।
३) काम धातु देवलोक भित्र पर्ने यामा देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको एक दिनको आयु मानव लोकका मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार दुई सय वर्ष हुन्छ । ियामा दवेलाकेमा उत्पन्न भएका दवेताहरूका ेएक महिनाको आय ुमानव लाकेका मानिसहरूल ेगनिन ेगन्तीअनसुार छ हजार वर्ष हन्ुछ । गणित भाषाअनसुार २०० ह ३० . ६,००० वर्ष । ियामा दवेलाकेमा उत्पन्न भएका दवेताहरूका ेएक वषर्का आयु मानवलाकेका मानिसहरूल ेगनिन ेगन्तीअनसुार अठत्तर हजार वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार ६,००० ह १२ . ७८,०००) वर्ष ।
।। ज्ञण्ट ।।
चार आर्य सत्य ियामा देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको पूरा आयु दुई हजार वर्ष हुन्छ । मानवलोकको मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार तेह्र करोड साठी लाख वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार ७८,००० ह २,००० . १३,६०,००,०००) वर्ष । ४) काम धात ुदवेलाके भित्र पर्न ेतुिषत दवेलाकेमा उत्पन्न भएका देवताहरूको एक दिनको आयु मानवलोकका मानिसहरूले गनिने गन्ती चार सय वर्ष हुन्छ । ितुिषता दवेलाकेमा उत्पन्न भएका दवेताहरूका ेएक महिनाका आयु मानवलोकका मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार बाह्र हजार वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार ४०० ह३० . १२,००० वर्ष । ितुषिता देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको एक वर्षका आयु मानवलोकका मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार एक लाख चावौलिस हजार वर्ष हन्ुछ । गणित भाषाअनसुार १२,००० ह १२ . १,४४,००० वर्ष । ितुषिता देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको पूरा आयु चार हजार वर्ष हुन्छ । मानव लोकका मानिसहरूले गनिने गन्ती अनसुार सन्ताउन्न कराडे साठी लाख वर्ष हन्ुछ । गणित भाषाअनुसार १,४४,००० ह ४,००० . ५७,६०,००,००० वर्ष । ५) काम धात ुदवेलाके भित्र पर्न ेनिमाणर््ारति दवेलाकेमा उत्पन्न भएका देवताहरूको एक दिनका ेआय ुमानव लाकेका मानिसहरूल ेगनिन ेगन्तीअनसुार आठ सय वर्ष हन्ुछ ।
।। ज्ञण्ठ ।।
चार आर्य सत्य ि निर्माणरति देव लोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको एक महिनाको आयु मानवलोकका मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार चौविस हजार वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार ८०० ह ३० . २४,००० वर्ष । िनिमाणर््ारति दवेलाकेमा उत्पन्न भएका दवेताहरूका ेएक वषर्को आयु मानव लोकका मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार दुई लाख अठासि हजार वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार २४,००० ह१२ . २,८८,००० वर्ष । िनिर्माणरति देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको पूरा आयु आठ हजार वर्ष हुन्छ । मानव लोकका मानिसहरूले गनिने गन्ती अनुसार दुई अरब, तिस करोड, चालीस हजार वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार २,८८,००० ह २४,००० . २,३०,००,४०,००० वर्ष । ६) कामधात ुदवेलाके भित्र पर्न ेबसवर्ती दवेलाकेमा उत्पन्न भएका देवताहरूका एक दिनको आयु मानवलोकका मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार सोह्र सय वर्ष हुन्छ । िबसवर्ती दवेलाकेमा उत्पन्न भएका दवेताहरूका ेएक महिनाको आयु मानवलोकका मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार अठ्चालीस हजार वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार १६०० ह ३०.४८,००० वर्ष । िबसवर्ती देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको एक वर्षको आयु मानवलोकका मानिसहरूले गनिने गन्तीअनुसार पाँच
।। ज्ञण्ड ।।
चार आर्य सत्य लाख छ्यत्तर हजार वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार ४८,००० ह १२ . ५,७६,००० वर्ष । िबसवर्ती देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको पूरा आयु सोह्र हजार वर्ष हुन्छ । मानवलोकका मानिसहरूले गनिने गन्ती अनुसार नौ अरब, एकाईस करोड, साठी लाख वर्ष हुन्छ । गणित भाषाअनुसार ५,७६,००० ह १६,००० . ९,२१,६०,००,००० वर्ष । भगवान् बुद्धले अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएअनुसार काम धातु देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको आयु सम्बन्धी वर्णन समाप्त भयो । रूपधातु ब्रíलोकमा उत्पन्न भएका ब्रíाहरूको आयु भगवान् बुद्धले अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएअनुसार रूपधातु ब्रéलोकमा उत्पन्न भएका ब्रéहरूको आयु यस प्रकार छन् ः िब्रéलोकमा भूमिमा (स्थानमा) उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु एक असङ्ख्य कल्पको तीन भागको एक भाग हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । िब्रé पूरोहित भूमिमा (स्थानमा) उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु असङ्ख्य कल्पको आधा हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । िमहाबé्र भूिममा उत्पन्न भएका बé्राहरूका ेआय ुएक असङख््य कल्प हुन्छ भनी बताउनु भएको छ । एक असङ्ख्य कल्पमा
।। ज्ञण्ढ ।।
चार आर्य सत्य एक अङ्कको पछाडि एक सय चालीस वटा सून्यहरू हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । िपरित्ताभा भूमिमा उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु दुई हजार महाकल्प हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । िअप्रणाभा भूमिका उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु चार महाकल्प हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । िआभाश्वर भूमिका उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु आठ महाकल्प हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । िपरित्ताशुभा भूमिमा (स्थानमा) उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु सोह्र महाकल्प हुन्छ भनीअभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । िअप्रमणशुभ भूमिमा (स्थानमा) उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु बत्तिस महाकल्प हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । िशुभकृष्णा भूमिमा (स्थानमा) उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु चौसठ्ठी महाकल्प हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । िबहृत्तफल भूिममा उत्पन्न भएका बé्राहरूका ेआय ुर असङख््य सŒव भूमिमा उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु पाँच सय महाकल्प हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ ।
।। ज्ञज्ञण् ।।
चार आर्य सत्य िअविहा भूमिमा (स्थानमा) उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु एक हजार महाकल्प हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । िअत्तप्प भूिममा (स्थानमा) उत्पन्न भएका बé्राहरूका ेआय ुदर्इु हजार महाकल्प हन्ुछ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउन ुभएका ेछ । िसुदर्श भूमिमा उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु चार हजार महाकल्प हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । िसदुर्शी भूिममा (स्थानमा) उत्पन्न भएका बé्राहरूका ेआयु आठ हजार महाकल्प हन्ुछ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएका ेछ । िअकनिष्ठ भूिममा उत्पन्न भएका बé्राहरूका ेआय ुसाहे ्रहजार महाकल्प हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । भगवान् बुद्धले अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएअनुसार रूपधातु ब्रéलोकमा उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु सम्बन्धी वर्णन समाप्त भयो । अरूपधातु ब्रíलोकमा उत्पन्न भएका ब्रíाहरूको आयु अरूप धातु ब्रéलोकमा उत्पन्न भएको ब्रéाहरूका आयु यस प्रकार छन् ः िआकाशानन्त्यायन भूमिमा उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु बीस हजार महाकल्प हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ ।
।। ज्ञज्ञज्ञ ।।
चार आर्य सत्य िविज्ञानन्त्यायन भूमिमा (स्थानमा) उत्पन्न भएका बéहरूको आयु चालीस हजार महाकल्प हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । िआकिञ्चनन्त्यायन भूमिमा उत्पन्न भएका ब्रéाहरूको आयु साठी हजार महाकल्प हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । िनवैसङज्ञयातन भूिममा (स्थानमा) उत्पन्न भएका बé्राहरूको आयु चौरासी हजार महाकल्प हुन्छ भनी अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएको छ । भगवान् बुद्धले अभिधर्म पिटकमा बताउनु भएअनुसार अरूप धात ुबé्रलाकेमा उत्पन्न भएका बé्राहरूका ेआय ुसम्बन्धी वर्णन समाप्त भयो ।

Leave a Comment