Nepal World Peace Movement

त्रिरत्नको शरणमा गएका परिणामहरू

त्रिरत्नको शरणमा गएका परिणामहरू

 पहिलो परिणामः त्रिरत्नको शरणमा गएको सङक्ल्पल ेसञ्चय भएका पहिल ेगरको अकशुल कमर्का ेअध्“यारालोर्इ अन्त्य गदर्छ । एक पटक फेिर तिमीमा शरणमा जान ेपवित्र भावना उत्पन्न हद“ुा कमर्का अध्“यारा पणर् रूपलेहटन्छे । अ¹ भन्नुपर्दा यदि तपाइर्लंे हिडद, चलमल गदार्, सत्ुदा तथा बस्दा शरणमा जानभुएकाछ भने कमर्का अध्यारा पण्र्रूपल ेहटरे जानछे । दासो्र ेपरिणामः तपाइलो ठलूा ेपण्ूय पा्रप्त गनर्छे । शरणमा गएको परिणाम दीर्घायु प्राप्त हुनेछ साथै निरोगी मानव शरीर प्राप्त हुनेछ । तेस्रो परिणामः तपाईं मानव तथा अमानवका आव्रmमणबाट सुरक्षित हुनेछ । शरणमा जाने पवित्र भावना उत्पन्न हुनसाथ मानव अवरोधले हानि पु¥याउन सक्दैन ।  छ

।। ज्ञद्द  ।।   

चार आर्य सत्य नाग र दुष्ट आत्मा जास्ता अमानवहरूले पनि हानि पु¥याउन सक्दैनन् । चौथो परिणामः तपाईंले चिताएको मनोकामना पूर्ण हुनेछ । तपाईंले आÇनो विश्वास त्रिरत्नको शरणमा राख्दा जे चिताए पनि त्यो पूरा हुनेछ । पाँचौ परिणामः तपाईं तल्ला लोकहरू, खराब स्थान र सत्धर्म विपरीत कर्म गर्ने धर्म भ्रष्ट मार्गमा खस्नुहुने छैन । तल्ला लोकहरू भन्नाले नरक लोक, प्रेत लोक र  पशु लोक हुन् । खराब स्थान भनेको सत्धर्मको शासन नभएको असभ्य मानिसहरू भएको स्थानमा पुनर्जन्म लिनू हो । धर्म भ्रष्ट मार्ग भनेको कर्म फल विश्वास नगर्ने, आत्मा वा चित्त कहिल्यै पनि मर्दैन भनी शाश्वत मान्ने, ईश्वर मान्ने र पुनर्जन्ममा विश्वास नगर्ने अबौद्ध मार्ग दर्शन  हुन् । छैटांै परिणामः तपाईंले चाडै नै निश्चित रूपले सम्यक्  सम्बोधि प्राप्त गर्नुहुनेछ । यसरी त्रिरत्नको शरणमा जा“दा माथि उल्लेखित सबै परिणामहरू प्राप्त हुनेछ ।

Leave a Comment