Nepal World Peace Movement

शरीर, वचन र मनद्वारा प्राणीहरूप्रति गरिएका  अपराध क्षमा तथा दश शील प्रार्थना विधिः

शरीर, वचन र मनद्वारा प्राणीहरूप्रति गरिएका अपराध क्षमा तथा दश शील प्रार्थना विधिः

गुरु– “शरीर, वचन र मनद्वारा गरिएका (प्राणीहरूप्रति गरिएका) सबै अपराध क्षमा गर्नुहोस् ।” गुरु– “म त्रिरत्न (बुद्धरत्न, धर्मरत्न र सङ्घरत्न) सहित दश शील धर्म ग्रहण गर्न चाहन्छु । कृपया अनुकम्प राखी शील (कुशल आचरण) प्रदान गर्नुहोस् ।” गुरु– “म त्रिरत्न (बुद्धरत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न) सहित दशशील धर्म ग्रहण गर्न चाहन्छु । कृपया अनुकम्प राखी शील (कुशल आचरण) प्रदान गर्नुहोस् ।” गुरु– “म त्रिरत्न सहित दश शील धर्म ग्रहण गर्न चाहन्छु कृपया अनुकम्प राखी शील (कुशल आचरण) प्रदान गर्नुहोस ।” गुरु– “म त्रिरत्न सहित दशशील धर्म ग्रहण गर्न चाहन्छु । कृपया अनुकम्प राखी शील (कुशल आचरण) प्रदान गर्नुहोस् ।” वहाँ अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धलाई नमस्कार । म बुद्धको शरणमा जान्छु । म धर्मको शरणमा जान्छु । म सङ्घको शरणमा जान्छु । दोस्रो पटक पनि म बुद्धको शरणमा जान्छु । म धर्मको शरणमा जान्छु । म सङ्घको शरणमा जान्छु । तेस्रो पटक पनि म बुद्धको शरणमा जान्छु । म धर्मको शरणमा जान्छु । म सङ्घको शरणमा जान्छु ।
।। ढछ ।।
चार आर्य सत्य १) आजदेखि म जीवनभर प्राणी हत्या कर्म नगर्ने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गरिरहनेछु । २) आजदेखि म जीवनभर डाका–चोरी कर्म नगर्ने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गरिरहनेछु । ३) आजदेखि म जीवनभर शारीरिक सम्भोग कर्म नगर्ने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गरिरहनेछु । ४) आजदेखि म जीवनभर ¹ूटो वचन नबोल्ने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गरिरहनेछु । ५) आजदेखि म जीवनभर जाँड–रक्सी जस्ता मनलाई बेहोस् पार्ने मादक पदार्थ नपिउने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गरिरहनेछु । ६) आजदेखि म जीवनभर बेसमयमा (दिउँसो बाह्र बजेदेखि भोलि बिहान नहुन्जेलसम्म) खाना नखाने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गरिरहनेछु । ७) आजदेखि म जीवनभर नाच–गान (नाच्ने–गाउने) नहेर्ने तथा नसुन्ने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गरिरहनेछु । ८) आजदेिख म जीवनभर उच्च आसन र महाआसनमा नबस्ने तथा नसत्ुन ेशील (कशुल आचरण) गह्रण गरिरहनछे ु। ९) आजदेिख म जीवनभर माला–गन्ध नलगाउन ेतथा शरीरमा नघस्ने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गरिरहनेछु । १०) आजदेखि म जीवनभर रूपैया–पैसा र सुन–चाँदी नलिने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गरिरहनेछु ।

Leave a Comment