Nepal World Peace Movement

1  शरीर, वचन र मनद्वारा प्राणीहरूप्रति गरिएका  अपराध क्षमा तथा पञ्चशील प्रार्थना विधिः

1 शरीर, वचन र मनद्वारा प्राणीहरूप्रति गरिएका अपराध क्षमा तथा पञ्चशील प्रार्थना विधिः

गुरु– “शरीर, वचन र मनद्वारा गरिएका (प्राणीहरूप्रति गरिएका) सबै अपराध क्षमा गर्नुहोस् ।” गुरु “म त्रिरत्न (बुद्धरत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न) सहित पञ्चशील धर्म ग्रहण गर्न चाहन्छु । कृपया अनुकम्प राखी शील प्रदान गर्नुहोस् ।”
।। ढज्ञ ।।
चार आर्य सत्य गुरु– “म त्रिरत्न सहित पञ्चशील धर्म ग्रहण गर्न चाहन्छु । कृपया अनुकम्प राखी शील प्रदान गर्नुहोस् ।” गुरु– “म त्रिरत्न सहित पञ्चशील धर्म ग्रहण गर्न चाहन्छु । कृपया अनुकम्प राखी शील प्रदान गर्नुहोस् ।” वहाँ अर्हत सम्यक्सम्बुद्धलाई नमस्कार । म बुद्धको शरणमा जान्छु । म धर्मको शरणमा जान्छु । म सङ्घको शरणमा जान्छु । दोस्रो पटक पनि म बुद्धको शरणमा जान्छु । म धर्मको शरणमा जान्छु । म सङ्घको शरणमा जान्छु । तेस्रो पटक पनि म बुद्धको शरणमा जान्छु । म धर्मको शरणमा जान्छु । म सङ्घको शरणमा जान्छु । १) आजदेखि म जीवनभर प्राणी हत्या कर्म नगर्ने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गर्दैछु । २) आजदेखि म जीवनभर डाका–चोरी कर्म नगर्ने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गर्दैछु । ३) आजदेखि म जीवनभर शारीरिक सम्भोग कर्म नगर्ने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गर्दैछु । ४) आजदेखि म जीवनभर ¹ूटो वचन नबोल्ने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गर्दैछु । ५) आजदेखि म जीवनभर जाँड–रक्सी जस्ता मनलाई बेहोस पार्ने मादक पदार्थ नपिउने शील (कुशल आचरण) ग्रहण गर्दैछु ।

Leave a Comment