Nepal World Peace Movement

Final Sansar ko Bardan

समर्पण दुःखको सागररुपी संसारचक्रमा निरन्तर रुपले जन्मेर दुःख–कष्ट भोगिरहेका चेतनशील प्राणीहरुले जन्म र मृत्युलाई निरोध गर्न सक्ने (रोक्न सक्ने) सत्धर्मको सही अर्थलाई  बुझेर मार्गज्ञान बोध गरी दुःख–कष्ट भोगिरहनुपर्ने अवस्थाबाट सदाका लागि छुट्कारा मिलोस् भन्ने मैत्री करुणाभाव राखी भगवान् बुद्धद्वारा पहिलो पटक पञ्चवर्गीय भिक्षुहरुलाई आषाढ पूर्णिमाको दिन वनारसको मृगदावनमा दिनभएको चार आर्य सत्य उपदेश विश्व मानव … Read moreFinal Sansar ko Bardan

Elementor #1485

समर्पण दुःखको सागररुपी संसारचक्रमा निरन्तर रुपले जन्मेर दुःख–कष्ट भोगिरहेका चेतनशील प्राणीहरुले जन्म र मृत्युलाई निरोध गर्न सक्ने(रोक्न सक्ने) सत्धर्मको सही अर्थलाई  बुझेर मार्गज्ञान बोध गरी दुःख–कष्ट भोगिरहनुपर्ने अवस्थाबाट सदाका लागि छुट्कारा मिलोस् भन्ने मैत्री करुणाभाव राखी भगवान् बुद्धद्वारा पहिलो पटक पञ्चवर्गीय भिक्षुहरुलाई आषाढ पूर्णिमाको दिन वनारसको मृगदावनमा दिनभएको चार आर्य सत्य उपदेश विश्व मानव कल्याणका … Read moreElementor #1485

चार आर्य सत्य (The Four Noble Truth)

bM’vsf ] ;fu/?kL ;;+ f/rjm|df lg/Gt/ ?kn ] hGd/] bM’v–si6 efl]u/xs]f rt]gzLn kf|0fLx?n ]hGd / dT[on’fO {lg/fw] ug {;Sg] -/fS]g ;Sg_] ;tw\ds{f ];xL cyn{fO {a’¹/] dfu1{fg afw] u/L bM’v–si6 efl]u/xgk’g {]cj:yfaf6 ;bfsf nflu 56’s\f/f ldnf;]\ eGg ]dq}L s?0ffefj /fvL eujfg \a4’åf/f klxnf ]k6s k~rjuLo{ leIfx’?nfO {cfiff9 kl”0fd{fsf ]lbg jgf/;sf ]du[bfjgdf lbgePsf] rf/ cfo { ;To … Read moreचार आर्य सत्य (The Four Noble Truth)

कामधातु देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको आयु

भगवान् बुद्धले अभिधर्म पिटकमा बताउनुभएअनुसार कामधातु दवेलाकेमा उत्पन्न भएका दवेताहरूका ेआय ुयस पक्रार छन ्ः १) कामधात ुदवेलाके भित्र पर्न ेचतरु महाराज दवेलाकेमा उत्पन्न भएका देवताहरूको एक दिनका ेआय ुमानव लाकेका मानिसहरूल ेगणिन ेगन्तीअनसुार पचास वर्ष हन्ुछ । िचतुर महाराज देवताहरूको एक महिनाको आयु मानव लोकका मानिसले गनिने गन्तीअनुसार पन्ध्र सय वर्ष हुन्छ । गणित … Read moreकामधातु देवलोकमा उत्पन्न भएका देवताहरूको आयु

२००८ सालमा श्री ५ त्रिभुवनद्वारा बुद्धपूजा र पवित्र अस्तुधातु दर्शन एवं सार्वजनिक बिदाको घोषणा

वि.सं. २००८ साल बुद्ध संवत् २४९५ औं बुद्ध पूर्णिमा नेपालको इतिहासमा ठूलो महŒवपूर्ण छ । १०४ वर्षिय राणा ।। ढढ ।। चार आर्य सत्य शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि श्री ५ त्रिभुवन तथा श्री ५ महेन्द्र आनन्दकुटी विहारमा सवारी होइबक्स्यो । श्रीलङ्गा चैत्य प्रदीक्षणा गरिबक्सेपछि भिक्षु सङ्घद्वारा सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दै परित्राणपाठ भव्य … Read more२००८ सालमा श्री ५ त्रिभुवनद्वारा बुद्धपूजा र पवित्र अस्तुधातु दर्शन एवं सार्वजनिक बिदाको घोषणा

श्री ३ मोहन शमशेरद्वारा वैशाख पूर्णिमाका दिन बौद्धहरूका लागि सार्वजनिक बिदाको घोषणा

नाराद स्थविर श्रीलङ्गा फर्कनुभन्दा पहिले भिक्षु अमृतानन्द र भिक्षु अनिरुद्र सिंहदरबार जानुभई वैशाख पूर्णिमाका दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरियोस् भनी श्री ३ महाराज मोहन शमशेर समक्ष सविनय अनुरोध गर्नुभएको थियो । वि.सं. २००५ साल (३० जुन १९४८) मा काठमाण्डौको यट्खाबहालमा भिक्षु नाराद स्थविरलाई नागरिक अभिनन्दन समारोहको आयोजना गरियो । श्री ३ मोहन शमशेरको प्रतिनिधिका रूपमा … Read moreश्री ३ मोहन शमशेरद्वारा वैशाख पूर्णिमाका दिन बौद्धहरूका लागि सार्वजनिक बिदाको घोषणा

2 शरीर, वचन र मनद्वारा प्राणीहरूप्रति गरिएका अपराध क्षमा तथा अष्टशील प्रार्थना विधिः

गुरु– “शरीर, वचन र मनद्वारा गरिएका (प्राणीहरूप्रति गरिएका) सबै अपराध क्षमा गर्नुहोस् ।” गुरु– “म त्रिरत्न (बुद्धरत्न, धर्मरत्न र सङ्घरत्न) सहित अष्टशील धर्म ग्रहण गर्न चाहन्छु । कृपया अनुकम्प राखी शील (कुशल आचरण) प्रदान गर्नुहोस् ।” गुरु– “म त्रिरत्न (बुद्धरत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न) सहित अष्टशील धर्म ग्रहण गर्न चाहन्छु । कृपया अनुकम्प राखी शील (कुशल आचरण) … Read more2 शरीर, वचन र मनद्वारा प्राणीहरूप्रति गरिएका अपराध क्षमा तथा अष्टशील प्रार्थना विधिः

1 शरीर, वचन र मनद्वारा प्राणीहरूप्रति गरिएका अपराध क्षमा तथा पञ्चशील प्रार्थना विधिः

गुरु– “शरीर, वचन र मनद्वारा गरिएका (प्राणीहरूप्रति गरिएका) सबै अपराध क्षमा गर्नुहोस् ।” गुरु “म त्रिरत्न (बुद्धरत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न) सहित पञ्चशील धर्म ग्रहण गर्न चाहन्छु । कृपया अनुकम्प राखी शील प्रदान गर्नुहोस् ।” ।। ढज्ञ ।। चार आर्य सत्य गुरु– “म त्रिरत्न सहित पञ्चशील धर्म ग्रहण गर्न चाहन्छु । कृपया अनुकम्प राखी शील प्रदान गर्नुहोस् … Read more1 शरीर, वचन र मनद्वारा प्राणीहरूप्रति गरिएका अपराध क्षमा तथा पञ्चशील प्रार्थना विधिः

शरीर, वचन र मनद्वारा प्राणीहरूप्रति गरिएका अपराध क्षमा तथा दश शील प्रार्थना विधिः

गुरु– “शरीर, वचन र मनद्वारा गरिएका (प्राणीहरूप्रति गरिएका) सबै अपराध क्षमा गर्नुहोस् ।” गुरु– “म त्रिरत्न (बुद्धरत्न, धर्मरत्न र सङ्घरत्न) सहित दश शील धर्म ग्रहण गर्न चाहन्छु । कृपया अनुकम्प राखी शील (कुशल आचरण) प्रदान गर्नुहोस् ।” गुरु– “म त्रिरत्न (बुद्धरत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न) सहित दशशील धर्म ग्रहण गर्न चाहन्छु । कृपया अनुकम्प राखी शील (कुशल … Read moreशरीर, वचन र मनद्वारा प्राणीहरूप्रति गरिएका अपराध क्षमा तथा दश शील प्रार्थना विधिः

त्रिरत्नको शरणमा गएका परिणामहरू

 पहिलो परिणामः त्रिरत्नको शरणमा गएको सङक्ल्पल ेसञ्चय भएका पहिल ेगरको अकशुल कमर्का ेअध्“यारालोर्इ अन्त्य गदर्छ । एक पटक फेिर तिमीमा शरणमा जान ेपवित्र भावना उत्पन्न हद“ुा कमर्का अध्“यारा पणर् रूपलेहटन्छे । अ¹ भन्नुपर्दा यदि तपाइर्लंे हिडद, चलमल गदार्, सत्ुदा तथा बस्दा शरणमा जानभुएकाछ भने कमर्का अध्यारा पण्र्रूपल ेहटरे जानछे । दासो्र ेपरिणामः तपाइलो ठलूा ेपण्ूय … Read moreत्रिरत्नको शरणमा गएका परिणामहरू