Nepal World Peace Movement

Our Membership

Home > Our Membership

साधारण सदस्य

यस विधानको दफा ७ बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि नेपाली नागरिकले तोकिएको प्रकृया अन्र्तगत रही आवेदन गरेमा संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु साधारण सदस्य हुनेछन् ।

संस्थापक सदस्यहरु

यस संस्था दर्ता हुदाँको बखतका पदाधिकारीहरु संस्थापक सदस्य हुनेछन् । संस्थापक सदस्यहरुले साधारण वा आजीवन सदस्यता लिएर विधान बमोजिम शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

आजीवन सदस्य

संस्थाको विकासको लागि विशेष सहयोग तथा योगदान पुयाउने व्यक्तिहरुलाई तोकिएको पव्र्रिया अन्तर्गत आजीवन सदस्यता प्रदान गरिने छ ।

मानार्थ सदस्य

संस्थाले उपयुक्त ठहर गरेको विशिष्ट समाजसेवी तथा प्रतिष्ठित नेपाली नागरिकलाई संस्थाको मानार्थ सदस्य प्रदान गर्न सकिनेछ तर मानार्थ सदस्यहरुको मताधिकार रहने छैन ।

सदस्यता प्राप्तिको लागि आवश्यक योग्यता

यस संस्थाको सदस्यताको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ ।

 •  नेपाली नागरिक हुनुपर्ने ।
 • १८ बर्ष उमेर पुरा गरेको  ।
 •  मानसिक सन्तुलन नगुमाएको ।
 • सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको नठहरेको ।]
 • नैतिक पतन देखिने फौज्दारी र भ्रष्ट्राचारीको अभियोगमा सजायँ नपाएको ।

संस्थाको सदस्य प्राप्त गर्न वा वहाल रहन नसक्ने अवस्था

देहायका अवस्थामा कुनै व्यक्ति संस्थाको सदस्यताको सदस्य पद प्राप्त गर्न सक्ने छैन ।
 • गैर नेपाली नागरिक ।
 • १८ वर्ष उमेर पुरा नगरेको ।
 • मगज विग्रेको वा वौलाएको ।
 • सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको ठहरेको।
 • नैतिक पतन देखिने फौजदारी र भ्रष्ट्राचारी अभियोगमा सजायँ पाएको ।
 • सम्वन्धित संस्थाको व्यवसायमा नीजि स्वार्थ भएको ।
 •   साहुको दामासाहीमा परेको ।
 • कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी गरेको । आफ्नो  धनमाल अनिाधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अदालतवाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको ।

सदस्यताको समाप्ति

१.   देहाएको अवस्थामा कुनै पनि संस्थाको सदस्यमा बहाल रहने छैन् ।

 • यस विधानको दफा ८ बमोजिम सदस्य पद प्राप्त गर्न नसक्ने भएमा ।
 • साधारण सभाबाट ७५% को सदस्यहरुको बहुमतले संस्थाको सदस्य पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा ।
 • सदस्यले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा ।
 • संस्थाको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट प्रमाणित  भएमा ।
 • यस विधान बमोजिम संस्थाले गर्न नहुने, भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेमा ।
 • सदस्यता शुल्क  बुझाउन बाँकी भएमा ।
 • संस्था विघटन भै खारेज भएमा ।

२.   कुनै व्यक्ति संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्न वा वहाल रहन अयोग्य ठहराउनु भन्दा अघि संस्थाले निजलाई सो कुराको सूचना दिई, सफाईको सबुद पेश गर्ने मौका दिइने छ ।

 

सदस्यता शुल्क र सदस्यता प्रदान गर्ने विधि

यस विधानको दफा ६ बमोजिमको उपदफामा तोकिएको शुल्क तिरी, सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

(१)  साधारण सदस्य :-

 • साधारण सदस्य प्राप्त गर्न चाहने प्रवेश शुल्क वापत रु १००।– र वार्षिक शुल्क वापत रु १२००।–बुझाई तोकिएको प्रव्रिmया अनुसार आवेदन पेश गर्नेलाई कार्य समितिको निर्णयले साधारण सदस्यता प्रदान गर्न सकिने छ ।
 • त्यस्ता साधारण सदस्यले वार्षिक नविकरण शूल्क रु २५०।– बुझाउनु पर्नेछ ।
 • साधारण सदस्य प्राप्त गर्ने सदस्यले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको मसान्त भित्र नविकरण गराइ सक्नु पर्नेछ र त्यसपछिको हकमा तोकिए बमोजिमको थप दस्तुर बुझाई नवीकरण गर्न सक्ने छ ।

(२)  संस्थापक सदस्य :-

 • संस्था दर्ता हुदाँको बखतका तदर्थ समितिको पदाधिकारीहरु संस्थापक सदस्य हुनेछन् ।
 • संस्थापक सदस्यहरुले विधानमा उल्लेख भए बमोजिमको शुल्क बुझाई साधारण सदस्य वा आजीवन सदस्य प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

(३)  आजीवन सदस्य :-

 •  संस्थामा एकमुष्ट रु ५०००।– बुझाई तोकिएको प्रव्रिmया अन्र्तगत आवेदन दिने व्यक्तिहरुलाई कार्य समितिको निर्णयले आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । आजीवन सदस्यहरुले नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन । आजीवन सदस्य बन्नको लागि कम्तिमा ५ वर्ष यस संस्थामा सक्रिय रुपमा कार्य गरेको हुनुपर्नेछ ।

(४)  मानार्थ सदस्य :- 

 • साधारण सभाको निर्णयले उपर्युक्त ठानेकोे समाजको हित र समुन्नति हुने कार्यमा यथेष्ट रुची देखाई सरसहयोग गरेको विशिष्ठ समाजसेवी तथा प्रतिष्ठित नेपाली नागरिकलाई संस्थाको मानार्थ सदस्य प्रदान गर्न सकिनेछ तर मानार्थ सदस्यहरुको मताधिकार रहेन छैन ।

(५)  कुनै आवेदकलाई सदस्य नदिने निर्णय गरेमा सोको कारण सहितको जानकारी आवेदकलाई दिइनेछ ।

(६)  सबै सदस्यहरुले यस विधान र विधान अन्तर्गत बनेको नियम र विनियम बमोजिम भएको व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने छ ।

(७)  संस्थाले प्रदान गरेको उपदफा १, २, ३ र ४ अनुसारको सदस्यहरुका तोकिएको ढा“चामा छुट्टै अभिलेख पुस्तिकामा रहनेछ